Privacybeleid

Websites (“Sites”) en toepassingen (“Apps”) ter beschikking gesteld door T&G Global Limited en/of een of meer van haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen (individueel en gezamenlijk, “T&G” , “wij” , “ons” of “onze”) worden gecontroleerd en/of onderhouden door T&G.

Door onze Sites en Apps te bezoeken, aanvaardt en stemt u in met de praktijken die worden beschreven in dit privacybeleid (Privacybeleid).

Bij T&G erkennen wij zorgen over de gegevens die u aan ons verstrekt en hoe wij omgaan met die gegevens. T&G respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van de Persoonsgegevens die zij verzamelt door gepaste maatregelen te nemen om de nauwkeurigheid, integriteit en veiligheid van dergelijke gegevens te waarborgen en om alleen passende toegang daartoe te verlenen, in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving, waaronder (waar van toepassing) de EU General Data Protection Regulation (EU GDPR).

Persoonsgegevens:

 • Zijn gegevens die betrekking hebben op levende personen die kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens of andere gegevens die in het bezit zijn of waarschijnlijk in het bezit zullen komen van T&G;
 • Omvatten geen gegevens over een bedrijf, een partnerschap of een vereniging;
 • Hoeven niet gevoelig of geheim te zijn om bescherming volgens dit beleid te vereisen.

In dit Privacybeleid hebben wij uiteengezet welke Persoonsgegevens kunnen worden verzameld op onze Sites of via onze Apps, waarom wij deze verzamelen, hoe deze kunnen worden gebruikt, hoe wij deze beschermen, met wie wij deze mogelijk delen en welke opties u heeft met betrekking tot het bijwerken of verwijderen van uw Persoonsgegevens.

Onze belofte aan u:

 • Wanneer wij uw Persoonsgegevens nodig hebben, leggen wij altijd de doeleinden uit waarvoor deze worden verzameld en wij gebruiken uw Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden zonder eerst om uw toestemming te vragen;
 • Wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld;
 • Uw Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die wij toestemming geven voor toegang daartoe;
 • U kunt vragen om de Persoonsgegevens die wij over u hebben te controleren of bij te werken;
 • Tenzij vereist door wet- of regelgeving, zullen wij uw Persoonsgegevens alleen delen met derden in overeenstemming met de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of met uw uitdrukkelijke toestemming;
 • Wij betrachten alle redelijke inspanningen bij het selecteren en inschakelen van derden aan wie wij uw Persoonsgegevens verstrekken en wij houden hen aan dezelfde gegevensbeschermings- en privacynormen waaraan wij zelf voldoen;
 • Wij houden actief toezicht op externe bedreigingen en spannen ons in om snel en transparant te handelen om uw Persoonsgegevens te beschermen;
 • Wij begrijpen dat technologie zich snel ontwikkelt en wij zullen de maatregelen die wij hebben geïmplementeerd voortdurend bewaken en verbeteren om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd en onopzettelijk verlies of bekendmaking.

Dit Privacybeleid is van toepassing op gegevens die worden verzameld via onze Sites, Apps of contact met ons via telefoon, e-mail of anderszins. Dit privacybeleid is onderworpen aan de voorwaarden die op onze Sites worden vermeld en/of worden verstrekt in samenhang met onze Apps (“Voorwaarden” ) en de Privacy Act 1993 (NZ) of andere toepasselijke lokale wetgeving. Lees dit Privacybeleid telkens wanneer u onze Sites bezoekt of onze Apps gebruikt om ervoor te zorgen dat u het actuele beleid heeft gelezen en hiermee akkoord gaat, aangezien het zonder kennisgeving kan worden gewijzigd. De datum van ons Privacybeleid wordt bovenaan het document vermeld. Wijzigingen in dit Privacybeleid worden onmiddellijk van kracht na plaatsen van het herziene Privacybeleid op onze Sites. Uw gebruik van onze Sites of Apps houdt in dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet.


Uw Persoonsgegevens en hoe wij deze gebruiken

Wij respecteren de privacy van al onze online gasten. Onze Sites, Apps en onderliggende infrastructuur herkennen en registreren bepaalde gegevens over bezoekers en gebruikers. De aard van de verzamelde gegevens kan zijn het gebruikte type browser, het type besturingssysteem van uw computer of een ander internettoegangsapparaat, de domeinnaam of Internet Protocol-adres (“IP-adres” ) van de internetprovider van de bezoeker/gebruiker, de Site/App-pagina’s die door gebruikers worden bezocht, de handelingen die worden uitgevoerd op die pagina’s en de aard en duur van het gebruik van de Site/App. Daarnaast herkennen en registreren onze Apps alle gegevens die u erin invoert.

Wanneer gebruikers aanvullende Persoonsgegevens verstrekken bij gebruik van de Site of App (bijvoorbeeld door aan te melden), kunnen deze Persoonsgegevens worden opgeslagen naast de bovengenoemde gegevens en alle vervolgens verzamelde gegevens. Deze gegevens (al dan niet persoonlijk identificeerbaar) kunnen worden gebruikt voor verbetering van onze Sites en Apps, verbetering van ons bedrijf, het oplossen van problemen, ondersteuning van onze klanten/gebruikers en elk ander gebruik dat wij nodig achten voor de effectieve levering van diensten aan onze eindgebruikers en klanten. Het verzamelen van gegevens voor deze doeleinden kan rechtstreeks worden gefaciliteerd door onze Apps en Sites of door gebruik van externe diensten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot: Google Universal Analytics, Mixpanel Analytics, sessieregistratietools, enz.

Niet-Persoonsgegevens die door onze Sites worden verzameld tijdens normaal browsen (d.w.z. zonder aanmelding) kunnen worden gebruikt om het websiteverkeer te analyseren en onze diensten te verbeteren. Wij kunnen dergelijke gegevens ook samenvoegen om statistische gegevens te creëren en wij kunnen die gegevens (of de niet-samengevoegde vorm ervan) delen met potentiële adverteerders, partners, gelieerde ondernemingen en andere derden. Wij hebben tijdens dit proces echter op geen enkel moment toegang tot persoonlijk identificeerbare feiten. Wij verzamelen geen persoonlijk identificeerbare gegevens van bezoekers van onze Sites of gebruikers van onze Apps, tenzij deze vrijwillig en bewust aan ons worden verstrekt.


Hoe wij uw Persoonsgegevens beschermen

T&G spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te hanteren om Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige schade of vernietiging, onopzettelijk verlies, diefstal, wijziging, onbevoegde bekendmaking, toegang of gebruik. Wij spannen ons in om een ​​beveiligingsniveau te bieden dat passend is voor het risico dat wordt gevormd door de aard van de Persoonsgegevens die worden beschermd en de doeleinden waarvoor deze worden verzameld.

Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor werknemers, opdrachtnemers en agenten van T&G op een need-to-know basis, voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld en alleen ter ondersteuning van gerechtvaardigde zakelijke doeleinden.

Houd er echter rekening mee dat wij, hoewel wij ernaar streven om al het mogelijke te doen om uw Persoonsgegevens en privacy te beschermen, de veiligheid van gegevens die u aan ons verstrekt of doorgeeft niet kunnen garanderen en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor diefstal, vernietiging of onbedoelde bekendmaking van uw Persoonsgegevens in geval van inbreuk op onze veiligheidsmaatregelen.  Overweeg dit bij het verstrekken van uw Persoonsgegevens aan ons.


Met wie wij Persoonsgegevens kunnen delen

Wij verkopen uw Persoonsgegevens niet en onze bedrijfsvoering is niet afhankelijk van dergelijke handelingen. Uw Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven binnen de T&G-bedrijvengroep of andere derden die ons helpen bij het leveren van onze diensten aan u. Deze bedrijven kunnen zich in andere landen bevinden en zijn mogelijk onderworpen aan andere wetten.

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet met derden delen, tenzij een van de volgende voorwaarden of redenen van toepassing is:

 • U heeft uw toestemming gegeven. Wij vragen u om toestemming voordat uw Persoonsgegevens worden gedeeld. U heeft het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.
 • Voor externe verwerking. Wij kunnen uw Persoonsgegevens verstrekken aan andere bedrijven binnen de T&G-bedrijvengroep of aan andere vertrouwde zakelijke partners die namens ons gegevens verwerken of diensten verlenen. Zij zijn uitsluitend gerechtigd om de Persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met onze instructies en te allen tijde in overeenstemming met alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Voor juridische doeleinden. Wij kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan overheidsinstanties zoals vereist of toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.
 • Verdere verstrekkingen. Wij behouden ons het recht voor om Persoonsgegevens te verstrekken indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat dergelijke actie noodzakelijk is om de wettelijke rechten of eigendommen van T&G, onze Sites of Apps en de gebruikers daarvan te beschermen of te verdedigen; of in een noodgeval om de gezondheid en veiligheid van de gebruikers van onze Site of App of het algemene publiek te beschermen.


Cookies

Naast de hierboven beschreven gegevens kunnen wij u ook “cookies” sturen. Cookies zijn kleine tekstbestanden van een website die op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine tekstbestanden maken het gebruik van een website of app handiger door uw wachtwoorden en voorkeuren op te slaan. Cookies kunnen Persoonsgegevens bevatten. Wij kunnen de uit deze cookies afgeleide gegevens analyseren en dergelijke gegevens matchen met gegevens die door u of anderen zijn verstrekt. Wij kunnen onze analyse en bepaalde niet-Persoonsgegevens verstrekken aan potentiële partners, adverteerders (die deze gegevens kunnen gebruiken om advertenties of andere informatie aangepast aan uw interesses te leveren) of andere derden, maar wij verstrekken geen Persoonsgegevens, behalve zoals is uiteengezet in dit Privacybeleid.

U kunt kiezen of u een cookie accepteert of niet door uw browser zodanig te configureren dat deze een melding geeft wanneer een cookie op uw harde schijf wordt opgeslagen. U kunt een cookie ook handmatig van uw harde schijf verwijderen. Houd er echter rekening mee dat sommige delen van onze Sites of onze Apps mogelijk niet goed functioneren of aanzienlijk langzamer zijn als u weigert een cookie te accepteren of ervoor kiest om cookies uit te schakelen.


Andere sites

Onze Sites en Apps kunnen links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd of onderhouden door T&G. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze andere websites. Wij moedigen u aan om op te letten wanneer u van onze of Apps naar een website van een derde gaat en om de privacyverklaringen van dergelijke andere websites te lezen, voordat u Persoonsgegevens verstrekt. Daarnaast kunnen onze Sites en Apps links bevatten naar websites die het eigendom zijn van of worden beheerd door dochterondernemingen of aan T&G gelieerde ondernemingen (“Gelieerde Sites”). De Gelieerde Sites zijn mogelijk ook onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het beleid die op die sites zijn geplaatst.


Overdracht van activa

Naarmate wij ons bedrijf ontwikkelen, kunnen wij activa verkopen of kopen. Als een andere entiteit ons of alle of vrijwel al onze activa verwerft, kunnen Persoonsgegevens, niet-Persoonsgegevens en alle andere gegevens die wij hebben verzameld over de gebruikers van onze Sites en Apps worden overgedragen aan een dergelijke entiteit als een van de overgedragen activa. Ook als een faillissements- of reorganisatieprocedure door of tegen ons wordt ingesteld, kunnen al dergelijke gegevens als een activum van ons worden beschouwd en als zodanig worden verkocht of overgedragen aan derden.


Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons Privacybeleid, of als u Persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt wilt controleren, wijzigen of verwijderen, of als u de toestemming wilt wijzigen die u ons hebt gegeven met betrekking tot het gebruik van uw Persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen.

Klachten

U heeft het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be